ondertekening intentieverklaring

 

‘Samen voor elkaar’ in Roggel
Roggel kent van oudsher een actief verenigingsleven voor jong en oud. Om dit ook voor de toekomst
veilig te stellen, is samenwerking en afstemming nodig tussen de verenigingen en stichtingen.
Voldoende vrijwilligers en bestuursleden, een aantrekkelijk programma en facilitering is een punt van
zorg. Daarom hebben de Seniorenvereniging, NaoberzorgPunt, Stichting Dagopvang Jozefhuis, De
Zonnebloem en Aetpuntj op 6 april jl. een intentieverklaring ondertekend.
Afstemming
De genoemde partijen richten zich met name op het welzijn en welbevinden van de oudere
inwoners. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en professionals bieden ondersteuning aan op het gebied
van zorg, welzijn, leefomgeving, sociale kontakten, bewegen, ontspanning en educatie.
Het delen van faciliteiten en het afstemmen van de diverse activiteiten heeft inmiddels geresulteerd
in een gezamenlijke kwartaaluitgave met alle activiteiten per dag. Daarmee krijgen alle (nieuwe)
leden vanaf april een handzaam overzicht van alle activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen.
Geschenk
Deze samenwerking biedt ook de mogelijkheid tot het delen van kennis en ervaring, gericht op een
toekomstbestendige leefomgeving voor onze oudere inwoners. Wethouder Huub van Helden spreekt
grote waardering uit voor dit initiatief: ‘Deze krachtenbundeling leidt tot een sterk stuk lokaal
maatwerk. Het is een geschenk van de inwoners aan de gemeente als het gaat over zelfredzaamheid
en het kunnen meedoen in de samenleving.’

 

 

De ondertekenaars van de vijf verenigingen/stichtingen. Vlnr: de heren Salimans, Mennen, Van
Bogget, mevrouw Van Roij en de heer Van de Laar.

 

INTENTIEVERKLARING

 

De samenwerkende Roggelse verenigingen/stichtingen, te weten: de Seniorenvereniging,
NaoberzorgPunt, De Zonnebloem, Stichting dagopvang Jozefhuis en Aetpuntj, wensen hun
samenwerking, met behoud van eigen identiteit, te versterken en vast te leggen in deze
intentieverklaring.
ONZE MISSIE:
“Gemeenschappelijke aandacht voor het welzijn en welbevinden van onze Roggelse
inwoners sterkt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschapszin”
DOELSTELLING:
Door gemeenschappelijke krachten te bundelen wil het samenwerkingsverband de
voorzieningen en mogelijkheden voor alle leden optimaliseren en, naar behoefte, door
ontwikkelen.
Genoemde partijen wensen samen te werken en hun krachten te bundelen m.b.t. de navolgende
onderwerpen:
1. Twee keer per jaar overleg tussen een afvaardiging van de besturen van de aangesloten
verenigingen/stichtingen: elkaar informeren en kennisdelen over ontwikkelingen en
activiteiten. Het voorzitterschap en secretariaat wordt in onderling overleg geregeld;
2. Eenduidige en toegankelijke communicatie over doelstelling, werkwijze en samenwerking
van dit samenwerkingsverband in media-uitingen voor inwoners, overheid en welzijns-
/zorginstellingen;
3. Waar nodig en mogelijk wordt, tegen vergoeding of “om niet”, gebruik gemaakt van elkaars
faciliteiten;
4. De jaarlijkse planning van activiteiten van partijen wordt met elkaar afgestemd zodat leden
optimaal kunnen profiteren van hun lidmaatschap(pen);
5. De samenwerkende partijen bieden alle leden, tegen lidmaatschapsvergoeding of kostprijs,
de mogelijkheid tot deelname aan, vooraf vastgestelde, activiteiten. Hiermee wordt
bevorderd dat dergelijke activiteiten doorgang kunnen vinden bij voldoende deelname.
6. Partijen streven naar het ontwikkelen van een toegankelijk communicatienetwerk voor alle
leden van de aangesloten partijen;
7. Samenwerking en inzet van vrijwilligers tussen verenigingen/stichtingen onderling wordt
bevorderd en de mogelijkheid wordt aan vrijwilligers geboden om zich te concentreren op
specifieke, voor hen aantrekkelijke, activiteiten;

8. De leden van het samenwerkingsverband worden geïnformeerd, geadviseerd en eventueel
doorverwezen m.b.t. het activiteitenaanbod van de verschillende verenigingen/stichtingen;
9. De mogelijkheid wordt onderzocht tot het verbreden, en eventueel uitbreiden, van
inzetbaarheid van (ouderen)adviseurs voor alle leden van het samenwerkingsverband;
10. Vervoersmogelijkheden, mede in samenspraak met de gemeente Leudal, worden
onderzocht en waar nodig en mogelijk uitgebreid;
11. Mogelijkheden m.b.t. het Uitvoeringsplan Sociaal Domein worden bij gemeente Leudal
bespreekbaar gemaakt, mede ter bevordering van vroeg-signalering en ondersteuning;
12. Financiële mogelijkheden worden onderzocht en aangevraagd, waaronder subsidies, ter
versterking van het samenwerkingsverband en met name ter ondersteuning van de leden;
13. Blijvende aandacht voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats in het centrum van Roggel,
ter bevordering van ontmoeting, sociale contacten, advies, informatievoorziening,
ontspanning, beweging en educatie;
14. Gezamenlijk overleg met welzijns- en zorginstellingen op het gebied van kennisdeling en
ondersteuningsmogelijkheden, mede gericht op de kwaliteit van leven en de toenemende
zorgvraag;
15. Verwerven van inzicht in belemmeringen die deelname aan activiteiten voor inwoners
onmogelijk maakt. Waar mogelijk worden belemmeringen weggenomen c.q. bespreekbaar
gemaakt bij welzijns-/zorginstellingen, verenigingen en stichtingen, Dorpsraad,
ondernemersvereniging, Open Club Roggel en de gemeente Leudal.
16. Gezamenlijk werven van bestuursleden en vrijwilligers, dan wel ondersteuning bieden, in
het belang van het voortbestaan van die verenigingen/stichtingen en activiteiten waaraan
de gemeenschap Roggel behoefte heeft.
Deze intentieverklaring is overeengekomen te Roggel op 6 april 2023