Roggel komt echt tot leven als het verenigingsleven in de dorpskern bruist

Open Club Roggel, een samenwerkingsverband van 17 verenigingen, is op 19 april
2023, aan de slag gegaan met: Wat is een ideaal centrum voor het verenigingsleven
in Roggel.
Aanleiding was:
– Het verenigingsleven onder de aandacht brengen bij (nieuwe) Roggelnaren;
– Roggel als gemeenschap versterken;
– Behoud van een levendig centrum.
Op 12 juli heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden waarbij de aanwezige
leden zich positief hebben uitgesproken ter ondersteuning van het navolgende.
“Roggel komt pas echt tot leven als het verenigingsleven in de dorpskern bruist”.
Daarvoor is samenwerking nodig met de vele verenigingen, stichtingen en andere
samenwerkingsverbanden die actief zijn in Roggel. Samen zorgen we ervoor dat
ons dorp mooi, veilig en levendig blijft. Wij willen publiekstrekkers realiseren die het
centrum versterken. Een bruisend dorpshart met supermarkt, evenementen, winkels
en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Een
dorpshart dat aantrekkelijk en gezellig is en waar je graag komt en spontaan wilt
blijven hangen. Hierdoor ontstaat er combinatiebezoek, ontmoeting, levendigheid
en gezelligheid in het gewenste kloppende hart van Roggel. Het dorp blijft
bijvoorbeeld levendig door onder andere de mogelijkheid om in ons eigen dorp te
kunnen sporten, een koffieochtend te bezoeken of muziek te maken. Het
verenigingsleven draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid. Het is dan ook
belangrijk dat (toekomstige) dorpsbewoners weten wat er allemaal te doen is in
Roggel, zodat ze zich bij een vereniging of stichting aansluiten, vrijwilligerswerk
oppakken of anderen erover vertellen. Open Club Roggel wil zich, samen met
partners, inzetten om verenigingen en stichtingen hierbij te ondersteunen.
2
Er wordt gestreefd naar het bereiken van de navolgende doelen:
 Een dorp waar het prettig wonen, leven, leren en werken is voor jong en oud.
 Winkelen wordt gestimuleerd in ons eigen dorp, zowel fysiek als digitaal. Een
aantrekkelijk, veilig en bruisend winkelgebied met lokale ondernemers. Een
goed uitgebreid horeca-aanbod versterkt dit nog eens.
 Leegstand willen wij bestrijden door het mengen van functies voor wonen,
werken, detailhandel en horeca.
 De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd.
Wij willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun
gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.
 Ontmoetingsplaats La Rochelle draagt, middels programmering en
ondersteuning, bij aan aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor alle
inwoners en bezoekers van Roggel. Daarbij wordt ook gestreefd naar een
vernieuwd en verbreed aanbod, waarbij, naast evenementen, te denken valt
aan: maaltijdservice, coördinatiepunt buren-/wijkhulp, welzijnswerk,
cursussen en ontmoeting, beleving van en voor jongeren,
kindervakantiewerk, virtuele en fysieke bibliotheek, dorpsarchief, activiteiten
voor ouderen en gehandicapten, een Repaircafé, een dorps-inloopcafé en
terras.
 Er is een fysiek en digitaal dorpsloket, gesitueerd in La Rochelle, waar
inwoners en bezoekers terecht kunnen voor uiteenlopende vragen,
informatie, ondersteuning en verwijzing.
 Verenigingen participeren actief in het centrum ter stimulering van activiteit
en deelname van inwoners en bezoekers.
Verenigingen, professionals en gemeentebestuurders kunnen door
middel van samenwerking komen tot een weerbaar verenigingsleven,
dat bijdraagt aan het vervullen en vertegenwoordigen van collectieve
belangen. Dat geldt in het bijzonder wanneer leefbaarheid hoog op de
agenda staat. Het verenigingsleven kan de verbindende werking
hebben die vaak wordt gemist door de inwoners en waar de gemeente
lastig grip op heeft.
 Er is voldoende groene buitenruimte in het centrum voor ontmoeting, muziek
en theater in de open lucht.
 Recreatie en toerisme is, mede gezien de ambitie van de gemeente Leudal
en de aanwezigheid van recreatieoord De Leistert, belangrijk voor onze lokale
economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert en faciliteert
met onder andere een gemeentelijke promotie.
 Er wordt blijvend geïnvesteerd in een bereikbaar, compact en dynamisch
centrum, dat uitnodigt als ontmoetingsplaats. Daarbij is sprake van een
programmatische aanpak waarbij de gemeente, ondernemers,
verenigingsleven en inwoners de handen ineenslaan: Samen – Elkaar
versterken – In samenhang.
3
De volgende twee vragen werden voorgelegd aan de leden op 19 april 2023:
1. Wat, en hoe, zou jouw vereniging kunnen halen en brengen in het centrum van
Roggel?
2. Wat, en hoe, zou dat centrum van Roggel dan moeten zijn?
Uit de vele reacties kwamen de volgende vier prioriteiten naar voren:
1. Een kiosk in het centrum
2. Een autoluw centrum
3. Activiteiten voor de jeugd, met name 12 tot 18 jaar
4. Presentatiemogelijkheid voor de verenigingen
Op basis van de genoemde prioriteiten willen de leden van Open Club Roggel:
1. Het overleg aangaan met de dorpsraad, de ondernemersvereniging, de
volksvertegenwoordiging, de gemeente Leudal en overig betrokkenen;
2. Publicitair vormgeven aan de voornemens en doelstellingen;
3. Werken aan een programmatische aanpak gericht op focus, tijdspad,
uitvoering en resultaat.
Het is vanzelfsprekend dat actieve inbreng van de leden van de aangesloten
verenigingen bij het concretiseren van de plannen hierin meegenomen wordt.
Uiteraard mede in combinatie met het verwerven van draagvlak bij en inbreng van
de partijen, te weten: de Dorpsraad, de ondernemersvereniging, de
volksvertegenwoordiging, de gemeente Leudal en overig betrokkenen.
Met vriendelijke groet,
De themagroep “Bruisende Dorpskern Roggel” van OCR,
Henny van den Beuken
Wil Erdkamp
Heidi Metsemakers
Tjeu Van de Laar